การอุดตันของสตรีมแท้ป

อาการอุดตัน (Blockage)

ถ้า กับดักไอน้ํา (Steam trap) อยู่ในสภาพอุดตัน มีผลทําให้น้ําร้อนไหลย้อนกลับและแทนที่ช่องว่างของ ไอน้ํา ทําให้อุปกรณ์มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนลดลง อาการอุดตัน เป็นปัญหาใหญ่ เพราะจะมีผล โดยตรงกับคุณภาพสินค้าที่ผลิต

กับดักไอน้ํา (Steam trap) ที่อยู่ในสภาพอุดตัน เมื่อจับตัวอุปกรณ์จะรู้สึกเย็น ดังนั้นใน การตรวจสอบปัญหาชนิดนี้จะสามารถบอกโดยการสัมผัสกับดักไอน้ํา ในกรณีที่เป็นกับดักไอน้ํา (Steam trap) ระบบปิดอาการ Steam locking หรือ Air binding เป็นลักษณะหนึ่งของการอุดตัน ซึ่งมีผลทําให้ กับดักไอน้ํา ไม่ ทํางาน เพราะการคั่งของไอน้ํา หรืออากาศที่ตําแหน่งก่อนหน้า กับดักไอน้ํา (Steam trap)

เราสามารถวิเคราะห์ อาการ Steam locking และ Air inding เมื่อเราพบไอน้ําหรืออากาศคั่งอยู่ที่บาง บริเวณ Steam locking จะทําให้กับดักไอน้ํา(Steam trap) ร้อนแต่เครื่องจักรที่ใช้ไอน้ําไม่ร้อนซึ่งต่างจากกรณี Blockage และอีกชนิดหนึ่งที่อาจพบได้ คือ อาจจะไม่ใช่ Steam locking หรือ Air binding ถ้าไม่มีอาการคั่งของไอ น้ําและอากาศ ในกรณีที่เกิดการเสียและไม่สามารถระบุเหตุได้ เรามักเรียก “Disease” เพราะการเสียไม่อยู่ใน อาการที่กล่าวมา แต่เป็นปัญหาทางกลไกภายใน

ในปัญหาของ อุดตัน (Blockage) ซึ่งไม่ใช่สาเหตุจาก Steam locking หรือ Air binding จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) การใช้งานผิดประเภทกับดักไอน้ํา (Steam trap) อาจเกิดอุดตัน เมื่อแรงดันและอุณหภูมิไอน้ํามีค่าเกินกว่าค่าที่กับดักไอน้ํายอมรับได้

(2) การเสียภายใน กับดักไอน้ํา (Steam trap)การเสียภายใน กับดักไอน้ํา (Steam trap) นั้นมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ชนิดของกับดักไอน้ํา (Steam trap) โดยทั่วไปแล้วการเกิด Blockage ภายใน กับดักไอน้ํา (Steam trap) อาจมีสาเหตุดังนี้

(2.1) การอุดตันของตะแกรง (Blockage of screen)

(2.2) การอุดตันของท่อและวาล์ว (Blockage of pipes, valve) หรือส่วนที่ต่อกับกับดักไอน้ํา(Steam trap) 

(2.3) สําหรับ Mechanical trap อาจเกิด Blockage ได้จากการเลือก รูระบายไม่เหมาะสม กับการใช้งานลูกลอยแตกคานที่ยกขึ้นลงไม่ทํางาน

(2.4) สําหรับ Balance pressure อาจเกิด Blockage ได้จากการที่ได้รับแรงดันของไอน้ํายิ่งยวด(Superheated steam)

error: Content is protected !!