การเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน

การต่อด้วยหน้าแปลน

การต่อด้วยหน้าแปลนมักใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ DN80 ขึ้นไป โดยจะต้องทําการเชื่อมหน้าแปลนเข้ากับปลายท่อท่ีจะนํามาต่อกัน แล้วจึงนํามาประกบขันน๊อตเข้าด้วยกันโดยมีปะเก็นอยู่ตรง กลาง การต่อแบบน้ีมีราคาแพงแต่สามารถถอดประกอบซ่อมแซมได้ หน้าแปลนมีขนาดเป็นไปตาม มาตรฐานดังท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 หน้าแปลนท่ีมีพิกัดความดันต่างกันจะมีความหนาต่างกัน

error: Content is protected !!