หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับหน่วยงานเว็บไซด์
1สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานwww.erc.or.th
2กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีwww.most.go.th
3กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมwww.mnre.go.th
4กระทรวงอุตสาหกรรมwww.industry.go.th
5กระทรวงแรงงานwww.mol.go.th
6กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานwww.labour.go.th
7กระทรวงสาธารณสุขwww.moph.go.th
8กรมควบคุมมลพิษwww.pcd.go.th
9กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมwww.deqp.go.th
10สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ      สิ่งแวดล้อมwww.onep.go.th
12กรมโรงงานอุตสาหกรรมwww.diw.go.th
13กรมโยธาธิการและผังเมืองwww.dpt.go.th
14กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานwww.dede.go.th
15สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจรกระทรวงคมนาคมwww.otp.go.th
16การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยwww.ieat.go.th
17สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติwww.nimt.or.th
18กรมวิทยาศาสตร์บริการwww.dss.go.th
19กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th
20องค์การจัดการน้ำเสียwww.wma.or.th
21สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)www.boi.go.th
22องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกwww.tgo.or.th
23สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติwww.ftpi.or.th
24สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมwww.tisi.go.th
25กรมทรัพยากรธรณีwww.dmr.go.th
26US.EPAwww.epa.gov
error: Content is protected !!