การติดตั้งข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่น

1.สำหรับการติดตั้งข้อต่อยางไปเข้ากับ ปั๊มน้ำ, อ้างถึงรูปประกอบด้านล่างที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามตำแหน่งถูกต้อง เมื่อมีการติดตั้งวาล์วกันกลับ (check Valve) ก่อนติดข้อต่อยางเข้ากับปั๊ม อาจจะทำให้ข้อต่อยางมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องจากแรงดันน้ำที่ไม่สม่ำเสมอเกิดการกระแทกที่ยางตลอดเวลาที่มีการเปิดปิดของปั๊ม

2. ควรติดตั้งข้อต่อยางภายใต้การยืดหยุ่น เช่น การยืดตัว, การหดตัว, การเยื้องศูนย์, การโค้งงอ เป็นต้น

3.เมื่อข้อต่อยางอยู่ในตำแหน่งติดตั้งแล้ว ควรระวังมิให้ข้อต่อยางสัมผัสกับโครงสร้างและอุปกรณ์ (โดยเฉพาะบริเวณที่มีขอบความคม) ใกล้กับการติดตั้ง

4.ควรวัดและกำหนดศูนย์กลางและความยาวอย่างถูกต้อง มิให้มีการกดเพิ่มแรงภายนอกที่ไม่จำเป็น (เช่น การบีบอัด, แรงอัด, แรงบิด ฯลฯ) เมื่อเชื่อมต่อข้อต่อยางเข้ากับท่อก่อนการใช้งาน

5.เมื่อมีการเชื่อมหรือตัดท่อในบริเวณใกล้เคียงหลังการติดตั้ง ควรให้มีป้องกันข้อต่อด้วยแผ่นป้องกันเช่น SPARK GUARD จากประกายไฟ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ในการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นของท่อให้ใช้วิธีการเช่น ถอดข้อต่อยางออกจากท่อเป็นต้น.

6.เมื่อติดตั้งกับท่อกลางแจ้ง ให้ใส่ lagging ดังรูป ไปที่ข้อต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อยางเสื่อมสภาพ

error: Content is protected !!