Pneumatic actuator UPVC valve

หัวขับลม (Pneumatic actuator)

หัวขับลมคือการนำอากาศอัดมาประยุกต์ใช้งานนั้นมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ และก่อให้เกิดการประหยัดแรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากระบบนิวแมติกส์มีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้า ได้แก่ มีโครงสร้างอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ มีความสะดวกในการบำรุงรักษา ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการนำเอาระบบนิวแมติกส์ไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ กลไกในการจับยึดของเครื่องประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถที่จะนำเอาพลังงานจากอากาศอัดมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการติดตั้งกระบอกสูบนิวแมติกส์เพื่อทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนที่ต้องการ ทั้งนี้เนื่องมาจากโดยทั่วไปภายในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีการนำอากาศอัดมาใช้กับงานประเภทอื่นอยู่แล้วส่งผลทำให้ไม่ต้องทำการจัดหาชุดอุปกรณ์ต้นกำลังมาติดตั้งเพิ่มเติม

หัวขับไฟฟ้า (Electric actuator)

หัวขับวาล์วประเภทนี้จะใช้ไฟฟ้าสั่งการมอเตอร์ให้หมุนชุดเกียร์ภายในเพื่อควบคุมการเปิด/ปิดวาล์ว เหมาะกับวาล์วที่มีรอบการทำงานที่มาก อย่างเช่น Ball Valve,บอลวาล์ว Butterfly Valve วาล์วผีเสื้อ หรือวาล์วประเภท Multi Turn ซึ่งการทำงานจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนเหมือนหัวขับวาล์วประเภทอื่น อีกทั้งยังมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก และชุดหัวขับวาล์วยังสามารถใส่ชุดคำสั่งต่างๆได้อีกมากมาย พร้อมทั้งมีหน้าจอแสดงผลบอกสถานะต่างๆได้อีกด้วย และยังสะอาดเนื่องจากไม่มีการรั่วไหลของของเหลวอย่างน้ำมัน จึงลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!