Valpes Standard actuators

หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ หรือตามช่วงเวลา, มีความถี่ในการเปิดปิด, ต้องการความรวดเร็ว/ความแม่นยำในการเปิดปิดตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือวาล์วอยู่ในที่ที่เข้าถึงได้ลำบาก หรือเสี่ยงอันตรายในการเข้าถึงพื้นที่ติดตั้งวาล์ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เราต้องอาศัยอุปกรณ์มาใช้ในการควบคุมเปิดปิดวาล์ว หัวขับไฟฟ้า/หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) และหัวขับลม (pneumatic actuator) จึงเริ่มได้รับความนิยมขึ้น


การทำงานของหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric actuator)จะเป็นการใช้มอเตอร์ควบคุมการทำงานในการเปิดปิดวาล์วน้ำด้วยไฟฟ้า วาล์วที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้คือ วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) หรือ วาล์วปีกผีเสื้อแบบ Lug (Lug butterfly valve) ซึ่งติดตั้งพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric actuator with butterfly valve) มักจะได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ, ในระบบท่อหล่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, ในงานประปา, ในระบบน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมติดตั้ง หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator กับ Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำอีกด้วย

error: Content is protected !!